Are you looking for something ? 何か探していませんか ?
Random Techniques
Seiken Chudan Jun Tsuki
正拳中段順突き Seiken Chudan Jun Tsuki
Seiken Shita Uchi
正拳下打ち Seiken Shita Uchi
Haisoku Gedan Mawashi Geri
背足下段回し蹴り Haisoku Gedan Mawashi Geri
Uraken Shomen Ganmen Uchi
裏拳正面顔面打ち Uraken Shomen Ganmen Uchi
Moro Ashi Dachi
双足立ち Moro Ashi Dachi
Random Katas
Yantsu

安三 Yantsu

Pinan Sono Ni

平安二 Pinan Sono Ni

Pinan Sono Go

平安五 Pinan Sono Go

News / お知らせ