Are you looking for something ? 何か探していませんか ?
Random Techniques
Seiken Jodan Age Tsuki
正拳上段揚げ突き Seiken Jodan Age Tsuki
Tettsui Hizo Uchi
鉄槌ひぞう打ち Tettsui Hizo Uchi
Gedan Tettsui Mae Yoko Uchi
下段鉄槌前横打ち Gedan Tettsui Mae Yoko Uchi
Seiken Gedan Juji Uke
正拳下段十字受け Seiken Gedan Juji Uke
Tettsui Komekami Uchi
鉄槌こめかみ打ち Tettsui Komekami Uchi
Random Katas
Yantsu

安三 Yantsu

Taikyoku Sono ni

太極二 Taikyoku Sono ni

Pinan Sono Ichi

平安一 Pinan Sono Ichi

News / お知らせ