Are you looking for something ? 何か探していませんか ?
Random Techniques
Chudan Shotei Uke
中段掌底受け Chudan Shotei Uke
Heisoku Dachi
閉足立ち Heisoku Dachi
Shuto Uchi Uke
手刀打ち受け Shuto Uchi Uke
Shuto Mae Mawashi Uke
手刀前回し受け Shuto Mae Mawashi Uke
Ushiro Geri Chudan
後ろ蹴り中段 Ushiro Geri Chudan
Random Katas
Taikyoku Sono San

太極三 Taikyoku Sono San

Tsuki no Kata

突きの型 Tsuki no Kata

Pinan Sono San

平安三 Pinan Sono San

News / お知らせ