Are you looking for something ? 何か探していませんか ?
Random Techniques
Ko Kutsu Dachi
後屈立ち Ko Kutsu Dachi
Haisoku Jodan Mawashi Geri
背足上段回し蹴り Haisoku Jodan Mawashi Geri
Haisoku Jodan Uchi Mawashi Geri
背足上段打ち回し蹴り Haisoku Jodan Uchi Mawashi Geri
Chudan Shotei Uchi
中段掌底打ち Chudan Shotei Uchi
Jodan Tettsui Yoko Uchi
上段鉄槌横打ち Jodan Tettsui Yoko Uchi
Random Katas
Yantsu

安三 Yantsu

Tensho

転掌 Tensho

Pinan Sono San

平安三 Pinan Sono San

News / お知らせ