Are you looking for something ? 何か探していませんか ?
Random Techniques
Shuto Jodan Uke
手刀上段受け Shuto Jodan Uke
Seiken Jodan Oi Tsuki
正拳上段追いつき Seiken Jodan Oi Tsuki
Chudan Shotei Uchi
中段掌底打ち Chudan Shotei Uchi
Mae Gedan Shotei Uchi
前下段掌底打ち Mae Gedan Shotei Uchi
Yoi Dachi / Heiko Dachi
良い立ち・平行立ち Yoi Dachi / Heiko Dachi
Random Katas
Pinan Sono Ichi

平安一 Pinan Sono Ichi

Pinan Sono Go

平安五 Pinan Sono Go

Tsuki no Kata

突きの型 Tsuki no Kata

News / お知らせ