Are you looking for something ? 何か探していませんか ?
Random Techniques
Mae Gedan Shotei Uchi
前下段掌底打ち Mae Gedan Shotei Uchi
Gedan Shuto Juji Uke
下段手刀十字受け Gedan Shuto Juji Uke
Kiba Dachi
騎馬立ち Kiba Dachi
Seiken Mawashi Gedan Barai
正拳回し下段払い Seiken Mawashi Gedan Barai
Uraken Oroshi Uchi
裏拳下し打ち Uraken Oroshi Uchi
Random Katas
Gekisai Dai

撃砕大 Gekisai Dai

Taikyoku Sono San

太極三 Taikyoku Sono San

Yantsu

安三 Yantsu

News / お知らせ