Are you looking for something ? 何か探していませんか ?
Random Techniques
Shuto Uchi Uke
手刀打ち受け Shuto Uchi Uke
Seiken Chudan Oi Tsuki
正拳中段追いつき Seiken Chudan Oi Tsuki
Jodan Shotei Uchi
上段掌底打ち Jodan Shotei Uchi
Musubi Dachi
結び立ち Musubi Dachi
Jodan Nakayubi Ipponken
上段中指一本拳 Jodan Nakayubi Ipponken
Random Katas
Gekisai Dai

撃砕大 Gekisai Dai

Sanchin

三戦 Sanchin

Taikyoku Sono Ichi

太極一 Taikyoku Sono Ichi

News / お知らせ