Are you looking for something ? 何か探していませんか ?
Random Techniques
Seiken Chudan Oi Tsuki
正拳中段追いつき Seiken Chudan Oi Tsuki
Chusoku Chudan Mawashi Geri
中即中段回し蹴り Chusoku Chudan Mawashi Geri
Ushiro Geri Jodan
後ろ蹴り上段 Ushiro Geri Jodan
Seiken Jodan Juji Uke
正拳上段十字受け Seiken Jodan Juji Uke
Kake Dachi
掛立ち Kake Dachi
Random Katas
Tsuki no Kata

突きの型 Tsuki no Kata

Pinan Sono Go

平安五 Pinan Sono Go

Taikyoku Sono San

太極三 Taikyoku Sono San

News / お知らせ