Are you looking for something ? 何か探していませんか ?
Random Techniques
Uraken Shomen Ganmen Uchi
裏拳正面顔面打ち Uraken Shomen Ganmen Uchi
Seiken Chudan Soto Uke
正拳中段外受け Seiken Chudan Soto Uke
Migi Shotei Cover
右掌底コーバー Migi Shotei Cover
Gedan Shotei Uchi
下段掌底打ち Gedan Shotei Uchi
Jodan Shotei Uke
上段掌底受け Jodan Shotei Uke
Random Katas
Pinan Sono Ichi

平安一 Pinan Sono Ichi

Pinan Sono Go

平安五 Pinan Sono Go

Taikyoku Sono Ichi

太極一 Taikyoku Sono Ichi

News / お知らせ