Are you looking for something ? 何か探していませんか ?
Random Techniques
Shuto Soto Uke
手刀外打ち Shuto Soto Uke
Jodan Shuto Juji Uke
上段手刀十字受け Jodan Shuto Juji Uke
Haisoku Gedan Mawashi Geri
背足下段回し蹴り Haisoku Gedan Mawashi Geri
Moro Ashi Dachi
双足立ち Moro Ashi Dachi
Jodan Hiraken Tsuki
上段平拳突き Jodan Hiraken Tsuki
Random Katas
Saiha

最破 Saiha

Pinan Sono Ni Ura

平安二裏 Pinan Sono Ni Ura

Pinan Sono Yon

平安四 Pinan Sono Yon

News / お知らせ