Are you looking for something ? 何か探していませんか ?
Random Techniques
Seiken Jodan Uke
正拳上段受け Seiken Jodan Uke
Seiken Gedan Oi Tsuki
正拳下段追いつき Seiken Gedan Oi Tsuki
Tettsui Oroshi Ganmen Uchi
鉄槌下し顔面打ち Tettsui Oroshi Ganmen Uchi
Tettsui Hizo Uchi
鉄槌ひぞう打ち Tettsui Hizo Uchi
Seiken Mae Gedan Barai
正拳前下段払い Seiken Mae Gedan Barai
Random Katas
Pinan Sono Go

平安五 Pinan Sono Go

Sanchin

三戦 Sanchin

Pinan Sono Ni Ura

平安二裏 Pinan Sono Ni Ura

News / お知らせ