Are you looking for something ? 何か探していませんか ?
Random Techniques
Uchi Hachiji Dachi
内八字立ち Uchi Hachiji Dachi
Seiken Jodan Tate Tsuki
正拳上段盾突き Seiken Jodan Tate Tsuki
Haisoku Jodan Uchi Mawashi Geri
背足上段打ち回し蹴り Haisoku Jodan Uchi Mawashi Geri
Seiken Shita Uchi
正拳下打ち Seiken Shita Uchi
Chudan Yonhon Nukite
中段四本抜手 Chudan Yonhon Nukite
Random Katas
Taikyoku Sono Ichi

太極一 Taikyoku Sono Ichi

Pinan Sono Yon

平安四 Pinan Sono Yon

Pinan Sono Go

平安五 Pinan Sono Go

News / お知らせ