Are you looking for something ? 何か探していませんか ?
Random Techniques
Sokuto Yoko Keage
足刀横蹴上 Sokuto Yoko Keage
Chudan Shotei Uke
中段掌底受け Chudan Shotei Uke
Jodan Nakayubi Ipponken
上段中指一本拳 Jodan Nakayubi Ipponken
Kin Geri
金蹴り Kin Geri
Morote Chudan Haito Uchi
両手中段背刀打ち Morote Chudan Haito Uchi
Random Katas
Pinan Sono Ichi ura

平安一裏 Pinan Sono Ichi ura

Yantsu

安三 Yantsu

Taikyoku Sono San

太極三 Taikyoku Sono San

News / お知らせ