Are you looking for something ? 何か探していませんか ?
Random Techniques
Shuto Hizo Uchi
手刀ひぞう打ち Shuto Hizo Uchi
Seiken Jodan Jun Tsuki
正拳上段順突き Seiken Jodan Jun Tsuki
Jodan Shotei Uchi
上段掌底打ち Jodan Shotei Uchi
Seiken Chudan Uchi Uke Gedan Barai
正拳中段打ち受け下段払い Seiken Chudan Uchi Uke Gedan Barai
Kin Geri
金蹴り Kin Geri
Random Katas
Pinan Sono Ichi ura

平安一裏 Pinan Sono Ichi ura

Tensho

転掌 Tensho

Pinan Sono Go

平安五 Pinan Sono Go

News / お知らせ