Are you looking for something ? 何か探していませんか ?
Random Techniques
Mae Sune Uke
前脛受け Mae Sune Uke
Shuto Sakotsu Uchi
手刀鎖骨打ち Shuto Sakotsu Uchi
Seiken Gedan Jun Tsuki
正拳下段順突き Seiken Gedan Jun Tsuki
Gedan Tettsui Mae Yoko Uchi
下段鉄槌前横打ち Gedan Tettsui Mae Yoko Uchi
Chudan Age Hiji Ate
中段揚げ肘当て Chudan Age Hiji Ate
Random Katas
Pinan Sono Yon

平安四 Pinan Sono Yon

Taikyoku Sono ni

太極二 Taikyoku Sono ni

Pinan Sono Ichi ura

平安一裏 Pinan Sono Ichi ura

News / お知らせ