Are you looking for something ? 何か探していませんか ?
Random Techniques
Shuto Sakotsu Uchi
手刀鎖骨打ち Shuto Sakotsu Uchi
Chudan Shotei Uchi
中段掌底打ち Chudan Shotei Uchi
Oroshi Hiraken Uchi
下し平拳打ち Oroshi Hiraken Uchi
Jodan Tettsui Yoko Uchi
上段鉄槌横打ち Jodan Tettsui Yoko Uchi
Seiken Mae Gedan Barai
正拳前下段払い Seiken Mae Gedan Barai
Random Katas
Yantsu

安三 Yantsu

Taikyoku Sono San

太極三 Taikyoku Sono San

Pinan Sono Ichi

平安一 Pinan Sono Ichi

News / お知らせ