Are you looking for something ? 何か探していませんか ?
Random Techniques
Seiken Gedan Tate Tsuki
正拳下段盾突き Seiken Gedan Tate Tsuki
Chudan Oyayubi Ipponken
中段親指一本拳 Chudan Oyayubi Ipponken
Chudan Mae Hiji Ate
中段前肘当て Chudan Mae Hiji Ate
Chudan Shotei Uchi
中段掌底打ち Chudan Shotei Uchi
Jodan Nakayubi Ipponken
上段中指一本拳 Jodan Nakayubi Ipponken
Random Katas
Pinan Sono Ni Ura

平安二裏 Pinan Sono Ni Ura

Gekisai Dai

撃砕大 Gekisai Dai

Pinan Sono San

平安三 Pinan Sono San

News / お知らせ