Are you looking for something ? 何か探していませんか ?
Random Techniques
Ushiro Geri Chudan
後ろ蹴り中段 Ushiro Geri Chudan
Seiken Mae Gedan Barai
正拳前下段払い Seiken Mae Gedan Barai
Uraken Hizo Uchi
裏拳ひぞう打ち Uraken Hizo Uchi
Sokuto Chudan Yoko Geri
足刀中段横蹴り Sokuto Chudan Yoko Geri
Seiken Gedan Tate Tsuki
正拳下段盾突き Seiken Gedan Tate Tsuki
Random Katas
Pinan Sono Ni Ura

平安二裏 Pinan Sono Ni Ura

Tsuki no Kata

突きの型 Tsuki no Kata

Taikyoku Sono ni

太極二 Taikyoku Sono ni

News / お知らせ