Are you looking for something ? 何か探していませんか ?
Random Techniques
Tettsui Oroshi Ganmen Uchi
鉄槌下し顔面打ち Tettsui Oroshi Ganmen Uchi
Seiken Gedan Juji Uke
正拳下段十字受け Seiken Gedan Juji Uke
Jodan Hiji Ate
上段肘当て Jodan Hiji Ate
Uraken Shomen Ganmen Uchi
裏拳正面顔面打ち Uraken Shomen Ganmen Uchi
Chusoku Chudan Mae Geri
中即中段前蹴り Chusoku Chudan Mae Geri
Random Katas
Sanchin

三戦 Sanchin

Gekisai Dai

撃砕大 Gekisai Dai

Taikyoku Sono Ichi

太極一 Taikyoku Sono Ichi

News / お知らせ