Are you looking for something ? 何か探していませんか ?
Random Techniques
Chudan Haishu Uchi
中段背手打ち Chudan Haishu Uchi
Seiken Morote Chudan Tsuki
正拳両手中段突き Seiken Morote Chudan Tsuki
Yoi Dachi / Heiko Dachi
良い立ち・平行立ち Yoi Dachi / Heiko Dachi
Jodan Ryotoken Tsuki
上段Ryotoken突き Jodan Ryotoken Tsuki
Tsuru Ashi Dachi
鶴足立ち Tsuru Ashi Dachi
Random Katas
Saiha

最破 Saiha

Sanchin

三戦 Sanchin

Pinan Sono Ichi ura

平安一裏 Pinan Sono Ichi ura

News / お知らせ