Are you looking for something ? 何か探していませんか ?
Random Techniques
Jodan Yonhon Nukite
上段四本抜手 Jodan Yonhon Nukite
Uraken Hizo Uchi
裏拳ひぞう打ち Uraken Hizo Uchi
Shuto Jodan Uke
手刀上段受け Shuto Jodan Uke
Neko Ashi Dachi
猫足立ち Neko Ashi Dachi
Jodan Shotei Uchi
上段掌底打ち Jodan Shotei Uchi
Random Katas
Pinan Sono Ni

平安二 Pinan Sono Ni

Pinan Sono Ichi

平安一 Pinan Sono Ichi

Tsuki no Kata

突きの型 Tsuki no Kata

News / お知らせ