Are you looking for something ? 何か探していませんか ?
Random Techniques
Jodan Haishu Uchi
上段背手打ち Jodan Haishu Uchi
Chudan Ryotoken Tsuki
中段Ryotoken突き Chudan Ryotoken Tsuki
Chusoku Jodan Mae Geri
中即上段前蹴り Chusoku Jodan Mae Geri
Seiken Gedan Oi Tsuki
正拳下段追いつき Seiken Gedan Oi Tsuki
Shuto Gedan Barai
手刀下段払い Shuto Gedan Barai
Random Katas
Yantsu

安三 Yantsu

Pinan Sono Go

平安五 Pinan Sono Go

Pinan Sono Ichi

平安一 Pinan Sono Ichi

News / お知らせ