Are you looking for something ? 何か探していませんか ?
Random Techniques
Hiza Ganmen Geri
膝顔面蹴り Hiza Ganmen Geri
Shuto Jodan Uke
手刀上段受け Shuto Jodan Uke
Chudan Tettsui Yoko Uchi
中段鉄槌横打ち Chudan Tettsui Yoko Uchi
Jodan Haishu Uchi
上段背手打ち Jodan Haishu Uchi
Jodan Tettsui Yoko Uchi
上段鉄槌横打ち Jodan Tettsui Yoko Uchi
Random Katas
Taikyoku Sono San

太極三 Taikyoku Sono San

Gekisai Dai

撃砕大 Gekisai Dai

Tsuki no Kata

突きの型 Tsuki no Kata

News / お知らせ