Are you looking for something ? 何か探していませんか ?
Random Techniques
Shuto Mawashi Uke
手刀回し受け Shuto Mawashi Uke
Seiken Gedan Juji Uke
正拳下段十字受け Seiken Gedan Juji Uke
Haisoku Jodan Uchi Mawashi Geri
背足上段打ち回し蹴り Haisoku Jodan Uchi Mawashi Geri
Ushiro Geri Jodan
後ろ蹴り上段 Ushiro Geri Jodan
Musubi Dachi
結び立ち Musubi Dachi
Random Katas
Pinan Sono Ichi ura

平安一裏 Pinan Sono Ichi ura

Taikyoku Sono ni

太極二 Taikyoku Sono ni

Pinan Sono San

平安三 Pinan Sono San

News / お知らせ