Are you looking for something ? 何か探していませんか ?
Random Techniques
Gedan Tettsui Yoko Uchi
下段鉄槌横打ち Gedan Tettsui Yoko Uchi
Seiken Gedan Jun Tsuki
正拳下段順突き Seiken Gedan Jun Tsuki
Jodan Hiji Ate
上段肘当て Jodan Hiji Ate
Seiken Jodan Juji Uke
正拳上段十字受け Seiken Jodan Juji Uke
Uchi Hachiji Dachi
内八字立ち Uchi Hachiji Dachi
Random Katas
Sanchin

三戦 Sanchin

Taikyoku Sono San

太極三 Taikyoku Sono San

Pinan Sono Go

平安五 Pinan Sono Go

News / お知らせ