Are you looking for something ? 何か探していませんか ?
Random Techniques
Shuto Mawashi Uke
手刀回し受け Shuto Mawashi Uke
Chusoku Chudan Mae Geri
中即中段前蹴り Chusoku Chudan Mae Geri
Moro Ashi Dachi
双足立ち Moro Ashi Dachi
Zen Kutsu Dachi
前屈立ち Zen Kutsu Dachi
Seiken Morote Jodan Tsuki
正拳両手上段突き Seiken Morote Jodan Tsuki
Random Katas
Sanchin

三戦 Sanchin

Taikyoku Sono San

太極三 Taikyoku Sono San

Pinan Sono Yon

平安四 Pinan Sono Yon

News / お知らせ