Are you looking for something ? 何か探していませんか ?
Random Techniques
Tettsui Hizo Uchi
鉄槌ひぞう打ち Tettsui Hizo Uchi
Seiken Jodan Tate Tsuki
正拳上段盾突き Seiken Jodan Tate Tsuki
Haisoku Gedan Mawashi Geri
背足下段回し蹴り Haisoku Gedan Mawashi Geri
Shuto Jodan Uke
手刀上段受け Shuto Jodan Uke
Uraken Sayu Ganmen Uchi
裏拳左右顔面打ち Uraken Sayu Ganmen Uchi
Random Katas
Pinan Sono San

平安三 Pinan Sono San

Sanchin

三戦 Sanchin

Pinan Sono Ichi

平安一 Pinan Sono Ichi

News / お知らせ