Are you looking for something ? 何か探していませんか ?
Random Techniques
Haisoku Jodan Mawashi Geri
背足上段回し蹴り Haisoku Jodan Mawashi Geri
Sokuto Chudan Yoko Geri
足刀中段横蹴り Sokuto Chudan Yoko Geri
Mae Gedan Shotei Uchi
前下段掌底打ち Mae Gedan Shotei Uchi
Shuto Hizo Uchi
手刀ひぞう打ち Shuto Hizo Uchi
Jodan Haito Uchi
上段背刀打ち Jodan Haito Uchi
Random Katas
Taikyoku Sono San

太極三 Taikyoku Sono San

Pinan Sono Ichi

平安一 Pinan Sono Ichi

Gekisai Dai

撃砕大 Gekisai Dai

News / お知らせ