Are you looking for something ? 何か探していませんか ?
Random Techniques
Ko Kutsu Dachi
後屈立ち Ko Kutsu Dachi
Seiken Chudan Jun Tsuki
正拳中段順突き Seiken Chudan Jun Tsuki
Ushiro Geri Chudan
後ろ蹴り中段 Ushiro Geri Chudan
Hiji Oroshi Ate
肘下し当て Hiji Oroshi Ate
Seiken Gedan Jun Tsuki
正拳下段順突き Seiken Gedan Jun Tsuki
Random Katas
Pinan Sono San

平安三 Pinan Sono San

Gekisai Dai

撃砕大 Gekisai Dai

Taikyoku Sono San

太極三 Taikyoku Sono San

News / お知らせ