Are you looking for something ? 何か探していませんか ?
Random Techniques
Seiken Gedan Oi Tsuki
正拳下段追いつき Seiken Gedan Oi Tsuki
Uraken Sayu Ganmen Uchi
裏拳左右顔面打ち Uraken Sayu Ganmen Uchi
Seiken Gedan Gyaku Tsuki
正拳下段逆突き Seiken Gedan Gyaku Tsuki
Chusoku Jodan Mawashi Geri
中即上段回し蹴り Chusoku Jodan Mawashi Geri
Uchi Hachiji Dachi
内八字立ち Uchi Hachiji Dachi
Random Katas
Tsuki no Kata

突きの型 Tsuki no Kata

Pinan Sono Ni

平安二 Pinan Sono Ni

Taikyoku Sono ni

太極二 Taikyoku Sono ni

News / お知らせ