Are you looking for something ? 何か探していませんか ?
Random Techniques
Uraken Oroshi Uchi
裏拳下し打ち Uraken Oroshi Uchi
Chudan Tettsui Mae Yoko Uchi
中段鉄槌前横打ち Chudan Tettsui Mae Yoko Uchi
Seiken Chudan Tate Tsuki
正拳中段盾突き Seiken Chudan Tate Tsuki
Oroshi Hiraken Uchi
下し平拳打ち Oroshi Hiraken Uchi
Seiken Chudan Soto Uke
正拳中段外受け Seiken Chudan Soto Uke
Random Katas
Tsuki no Kata

突きの型 Tsuki no Kata

Pinan Sono Ni

平安二 Pinan Sono Ni

Gekisai Dai

撃砕大 Gekisai Dai

News / お知らせ