Are you looking for something ? 何か探していませんか ?
Random Techniques
Seiken Morote Chudan Uchi Uke
正拳両手中段打ち Seiken Morote Chudan Uchi Uke
Seiken Mawashi Gedan Barai
正拳回し下段払い Seiken Mawashi Gedan Barai
Gedan Tettsui Mae Yoko Uchi
下段鉄槌前横打ち Gedan Tettsui Mae Yoko Uchi
Seiken Gedan Oi Tsuki
正拳下段追いつき Seiken Gedan Oi Tsuki
Mawashi Hiraken Uchi
回し平拳打ち Mawashi Hiraken Uchi
Random Katas
Yantsu

安三 Yantsu

Pinan Sono Yon

平安四 Pinan Sono Yon

Taikyoku Sono San

太極三 Taikyoku Sono San

News / お知らせ