Are you looking for something ? 何か探していませんか ?
Random Techniques
Seiken Morote Jodan Tsuki
正拳両手上段突き Seiken Morote Jodan Tsuki
Neko Ashi Dachi
猫足立ち Neko Ashi Dachi
Kin Geri
金蹴り Kin Geri
Shuto Mae Mawashi Uke
手刀前回し受け Shuto Mae Mawashi Uke
Jodan Tettsui Yoko Uchi
上段鉄槌横打ち Jodan Tettsui Yoko Uchi
Random Katas
Pinan Sono Ni Ura

平安二裏 Pinan Sono Ni Ura

Pinan Sono Ichi ura

平安一裏 Pinan Sono Ichi ura

Pinan Sono Ichi

平安一 Pinan Sono Ichi

News / お知らせ